tư vấn địa phương
TƯ VẤN ĐỊA PHƯƠNG
Tháng Ba 30, 2017
TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN
TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Tháng Ba 30, 2017
tư vấn thẩm tra

tư vấn thẩm tra

TƯ VẤN THẨM TRA

tư vấn thẩm tra

Dịch vụ tư vấn thẩm tra của chúng tôi giúp cho nhà đầu tư có sự đánh giá đầy đủ và khách quan về hồ sơ thiết kế và dự toán, giúp nhà tư vấn thiết kế hoàn thiện sản phẩm thiết kế trước khi chuyển sang giai đoạn thi công công trình.Chúng tôi đánh giá thiết kế bằng các giải pháp tính toán, thống kê số liệu một cách độc lập, do đó có thể đối chiếu và kiểm tra hồ sơ thiết kế để có thể xác nhận sự phù hợp hoặc là phát hiện sự bất hợp lý trong thiết kế.

DỊCH VỤ KHÁC